Skip to main content
Close Menu

Over de Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Het is een investering in donateursvertrouwen, uw organisatie en de sector als geheel. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook voor kleine of net opgerichte goede doelen, dus. De tarieven zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie en starten al vanaf € 250 per jaar.

Aanvragen en toetsing

Het aanvragen van de Erkenning is eenvoudig. U levert informatie aan. Wij lichten deze door en bekijken of uw organisatie goed op orde is. Hiervoor kijken we naar kwaliteitscriteria die zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie.

De criteria bestaan enerzijds uit verplichte (harde) normen en anderzijds uit ontwikkel- en bespreekpunten die u helpen om te professionaliseren en te groeien. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling, die bestaat uit leden die het belang van gevers, donateurs en de sector behartigen.

Eenmaal erkend…

Eenmaal erkend, mag u het 'Erkend Goed Doel'- logo voeren en actief uitdragen. Ook verschijnt u met dit logo in het Register Goede Doelen. Zo bent u voor iedereen vindbaar en herkenbaar als Erkend Goed Doel dat de zaken op orde heeft. Na uw erkenning krijgt u jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo controleren we of u nog voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Meer weten?

Meer weten over de Erkenning? Bekijk de informatie in de tabbladen hieronder of neem contact op met onze Helpdesk Erkenning: 020 – 238 91 04 of erkenning@cbf.nl

Over de tarieven

De tarieven van de Erkenning zijn afgestemd op de grootte van de organisatie: grotere goede doelen betalen meer, en kleinere minder. Enerzijds komt dit doordat de toetsing van grotere organisaties meer tijd kost. Anderzijds komt dit doordat de tarieven zijn gebaseerd op het solidariteitsbeginsel.

Door het solidariteitsbeginsel is de Erkenning toegankelijk voor alle goede doelen, ook de kleine. Zij krijgen door de Erkenning de kans om hun werk te professionaliseren. Zo kunnen ze groeien en op hun beurt bijdragen voor kleinere organisaties.  

De gedachte hierachter is dat het in het sectorbelang is dat zo veel mogelijk goede doelen de Erkenning aanvragen. Met de Erkenning vergroten we de kwaliteit van ons werk en verkleinen we de kans op misstanden. Zo bouwen we samen aan het publieksvertrouwen in goede doelen.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

Alle Erkende Goede Doelen betalen een jaarlijkse erkenningsbijdrage. Het tarief voor deze bijdrage bestaat uit twee componenten:

  • Component 1: alle Erkende Goede Doelen betalen jaarlijks een bedrag gebaseerd op de totale baten van de organisatie (dit bepaalt ook de toetsingscategorie waarin een organisatie valt).
  • Component 2: grotere Erkende Goede Doelen (in de categorie C of D) betalen een bedrag gebaseerd op de wervingsbaten.

Daarnaast betalen goede doelen in de categorie C en D bij de erkenningaanvraag een eenmalige toetsingbijdrage voor de initiële toetsing. De hoogte hiervan is afhankelijk van de categorie waarin de organisatie valt. Vanaf 2018 wordt de erkenningsbijdrage jaarlijks geïndexeerd.

Tabel 1: Tarieven erkenningsbijdrage en toetsingsbijdrage 2018

  Scroll horizontaal voor meer info  
Som der baten Toetsingscategorie Eenmalige toetsingsbijdrage Erkenningsbijdrage component 1 Erkenningsbijdrage component 2
 € 0 < € 100.000  A  N.v.t.  € 254  N.v.t.
 € 100.000 < € 500.000      B  N.v.t.  € 508  N.v.t.
 € 500.000 < € 2.000.000       C  € 3.000  € 2.030  Zie tabel 2
 € 2.000.000 of hoger  D  € 3.500  € 2.538  Zie tabel 2

* Conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (ingang boekjaar 2017).

Tabel 2: Tarieven erkenningsbijdrage component 2 in 2018

  Scroll horizontaal voor meer info  
Totale baten uit fondsenwerving* Component 2
 € 0 < € 450.000  € 0
 € 450.000 < € 1.125.000  € 1.015
 € 1.125.000 < € 2.250.000  € 2.030
 € 2.250.000 < € 4.500.000  € 3.147
 € 4.500.000 < € 11.350.000  € 4.263
 € 11.350.000 < € 22.700.000  € 6.902
 € 22.700.000 of hoger  € 9.643

* Dit betreft, conform Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (ingang boekjaar 2017), de som van de volgende baten: baten van particulieren, baten van bedrijven, baten van overige organisaties zonder winststreven en baten van loterijorganisaties.

Meer weten over de tarieven? Bekijk de Tariefstructuur CBF-Erkenning (Bijlage 7 van het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties).