Klachtenafhandeling door het CBF

In Nederland hebben we een systeem van zelfregulering afgesproken. Dat betekent dat goede doelen zich vrijwillig onder toezicht kunnen stellen van het CBF. Het CBF heeft 686 organisaties onder toezicht en die vertegenwoordigen 4,6 miljard van het geefgeld (gebaseerd op de jaarverslagen van 2021).

Onze missie is dat iedereen in Nederland gerust kan geven aan een Erkend Goed Doel. Bij Erkende organisaties nemen wij u een zorg uit handen doordat wij deze organisaties regelmatig controleren en actief aanspreken bij klachten.

Erkende organisaties laten zich controleren op zaken als: komt het geld op de plek terecht waar het voor bedoeld is, wordt op de site duidelijk uitgelegd wat een organisatie wil bereiken, welke activiteiten onderneemt ze hiervoor en wat bereikt ze daarmee? Bij Erkende Goede Doelen letten wij nadrukkelijk op het vierogenprincipe: belangrijke besluiten over besteding van geld kunnen dan niet door 1 iemand worden genomen. Dit verkleint de kans op incidenten aanzienlijk. Bij een Erkend Goed Doel kan helaas ook iets mis gaan, maar de kans hierop is een heel stuk kleiner. Mocht er iets mis gaan, dan spreken wij de betreffende organisatie hierop aan en maken we afspraken om de gemaakte fouten te herstellen. Indien nodig zetten we een organisatie onder verscherpt toezicht en in het uiterste geval trekken we de Erkenning in.

Bij niet-erkende organisaties hebben wij geen formele bevoegdheid. Daarom kunnen wij klachten over niet Erkende Goede Doelen niet inhoudelijk behandelen. Wel informeren wij de betreffende organisatie over de ingediende klacht en verzoeken we hen om passende maatregelen te nemen. Vanwege de privacywetgeving doen wij dit zonder bronvermelding. Daarom raden wij iedereen aan om zelf ook actie te ondernemen richting de organisatie, zodat uw klacht kan worden opgelost.

Alle klachten over Erkende en niet-erkende goede doelen worden door ons geregistreerd om analyses te maken over de aard van de klachten en meldingen. Daarnaast kan het CBF bij veelvuldige klachten over niet-erkende organisaties een waarschuwing plaatsen op zijn website of het signaal doorgeven aan instanties die wel bevoegd zijn om hiertegen op te treden.