4 april 2017

Waar moet ik op letten bij een Vriendenstichting?

Organisaties die geheel of deels afhankelijk zijn van fondsenwerving richten soms een vriendenstichting op. Zoals bij alle stichtingen is de (on)afhankelijkheid van het bestuur een belangrijk aandachtspunt. Wat betekent dat voor de samenstelling van het bestuur? Mag er vanuit de normen voor de erkenning met betrekking tot governance overlap tussen beide besturen bestaan of niet? En wanneer heeft dat consequenties voor de financiële verslaglegging? In dit artikel vindt u het antwoord op deze vragen.

Onafhankelijk bestuur van een vriendenstichting en overlap tussen bestuursleden

Eén van de normen voor de CBF-erkenning vertolkt het principe van onafhankelijk bestuur. Een bestuurder van een stichting moet de belangen van de stichting zo goed mogelijk kunnen dienen en hierbij niet gehinderd worden door belangenverstrengeling. We merken dat bij verschillende organisaties de vraag leeft of dit principe ook betekent dat er geen overlap mag zijn tussen bestuursleden van de vriendenstichting en de stichting waarvoor geworven wordt (‘hoofdstichting’).

Vaak heeft de keuze voor het één of het ander ook te maken met de ontstaansgeschiedenis van de vriendenstichting. Overlap tussen beide besturen kan bijvoorbeeld bijdragen aan een goede samenwerking. Maar vanuit een efficiënte taakverdeling wordt er soms voor gekozen om helemaal geen overlap te laten bestaan. Beide opties zijn vanuit de normen van de erkenning mogelijk. Maar let goed op! Want een keuze voor de ene of de andere variant kan gevolgen hebben voor de financiële verslaglegging.

Besteding van donateursgelden

Het is voor het publiek en andere stakeholders van belang dat helder is hoe donateursgelden worden besteed. Ook als donateursgelden van de ene naar de andere stichting worden overgemaakt, moet dat makkelijk te volgen zijn. Soms vereist de richtlijn voor financiële verslaglegging voor fondsenwervende instellingen (de RJ650) dat de jaarrekeningen geconsolideerd worden. Consolidatie betekent dat de jaarcijfers van beide stichtingen in één jaarrekening gepresenteerd worden.

Wanneer consolideren?

Als uit de statuten van de organisatie waarvoor geworven wordt blijkt dat het bestuur invloed (‘overheersende zeggenschap’) kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting, dan zijn de stichtingen verplicht tot consolidatie. Er is dan sprake van een groepsverband.
Vertegenwoordigt u een vriendenstichting en heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Of bent u een erkende organisatie en wilt u een vriendenstichting oprichten? Neem dan contact op met Dick Koopmans, manager toezicht.

(4 april 2017)

Terug naar nieuwsoverzicht
Waar moet ik op letten bij een Vriendenstichting?