VNG: ‘Wij raden gemeenten aan de CBF-erkenning leidend te laten zijn bij vergunningverlening’

14 september 2018
VNG: ‘Wij raden gemeenten aan de CBF-erkenning leidend te laten zijn bij vergunningverlening’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) paste deze zomer de collectebepaling in haar model-Algemeen Plaatselijke Verordening (model-APV) aan. Toezichthouder CBF, Stichting Collecteplan en de brancheorganisatie van wervingsbureaus DDDN dienden daartoe een tekstvoorstel in ter vervanging van het oude artikel over collecteren en inzamelen ten behoeve van goede doelen. 

Bij gemeenten ontstond steeds vaker onduidelijkheid over vergunningverlening voor donateurswerving huis-aan-huis. In de nieuwe model-APV zijn alle huis-aan-huis wervingsactiviteiten van goede doelen die via het Wervingsrooster worden gepubliceerd vrijgesteld van de vergunningplicht, zoals dit ook al gold voor erkende goede doelen op het landelijke collecterooster.

VNG: ‘Een aantal gemeenten heeft in hun APV staan dat voor het afgeven van een collectevergunning een anbi-status óf erkenning nodig is. Hiermee wordt verondersteld dat beide aan elkaar gelijkwaardig zijn. Echter, een anbi-status is een fiscaal kenmerk en zegt niets over de kwaliteit van een organisatie. De erkenning doet dat wel. Wij raden gemeenten dan ook aan de erkenning leidend te laten zijn.’

Het Wervingsrooster huis-aan-huis regelt de donateurswerving aan de deur en geeft het publiek èn gemeenten inzicht in welk goede doel wanneer waar aan de deur komt. Consumenten kunnen in het Wervingsrooster per week nagaan of er in hun buurt activiteiten voor donateurswerving zijn gepland, en zo ja voor welke organisatie.
Deelname aan het Wervingsrooster is mogelijk voor CBF Erkende Goede Doelen die werken met bureaus die zich committeren aan de uitgangspunten van het platform bestaand uit de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Vereniging DDDN en toezichthouder CBF. Zo is er een gedragscode voor donateurswerving huis-aan-huis opgesteld en worden er onder meer minimumeisen gesteld aan de scholing van wervers.
Aan dit initiatief is bijna drie jaar gewerkt door de breedst mogelijke vertegenwoordiging vanuit de goededoelensector en de bureauwereld. Tijdens de totstandkoming hebben met alle betrokkenen uitgebreide consultatierondes plaatsgevonden.

De goededoelenorganisaties in het Wervingsrooster zijn getoetst en erkend door toezichthouder CBF. Het Wervingsrooster en het Collecterooster zijn te vinden op geefgerust.nl van het CBF.

Bron: Stuurgroep Wervingsrooster en The Fundraiser

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.