Skip to main content
Close Menu

Inbreng Roline de Wilde bij rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 26 maart j.l.

"Het CBF is toezichthouder van de erkende goede doelen.
De organisaties die aangesloten zijn bij de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties en de Dutch Relief Alliance zijn allemaal door het CBF erkend.

Iedereen moet kunnen vertrouwen op integer handelen van hulporganisaties.
Met iedereen bedoel ik uiteraard in eerste instantie de mensen in nood, maar ook de mensen die de hulp mogelijk maken zoals de donateur en de belastingbetaler.

Grensoverschrijdend gedrag is daarbij onacceptabel en moet zoveel als mogelijk worden voorkomen. Hoe moeilijk dit ook is, gezien de complexe omstandigheden en samenwerkingsverbanden waarbinnen internationale hulporganisaties hun werk doen. Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets misgaat, moet er adequaat worden opgetreden. Verantwoording en openheid zijn daarbij cruciaal.

Aanvullend op wat er in internationaal verband gedaan wordt, kunnen ťn moeten we in Nederland ook actie ondernemen. Het is van groot belang dat we hierbij voortbouwen op wat er al is en dat we dit verankeren in het bestaande toezichtstelsel. Hiermee voorkomen we extra regeldruk. Bovendien is het belangrijk dat het integriteitsbeleid bij alle erkende goede doelen op orde is.

Wij pleiten als CBF voor twee zaken:

  • Ten eerste voor het opnemen van een onafhankelijke toets op het integriteitsbeleid in de kwaliteitseisen voor erkende goede doelen. Zodat we vast kunnen stellen in hoeverre de papieren werkelijkheid van protocollen binnen de organisatie leeft ťn hoe de ketenverantwoordelijkheid in de samenwerkingsverbanden is ingevuld.
  • Ten tweede pleiten wij voor het instellen van een meldingsplicht bij het CBF. Bij geconstateerde misstanden kan dan bijvoorbeeld worden gecheckt of organisaties de slachtoffers hulp bieden, de daders hard aanpakken en of er sprake is van transparante verantwoording.

Wij werken deze voorstellen graag met de belanghebbenden uit. Op deze manier willen wij als Nederlandse Toezichthouder bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en, als er desondanks toch iets misgaat, adequaat afhandelen van misstanden."

De hierboven genoemde tekst was de bijdrage van het CBF afgelopen maandag 26 maart  in een rondetafelgesprek over de misstanden, geÔnitieerd door de Tweede Kamer. Alle sectorpartijen rondom internationale hulp en ontwikkelingssamenwerking die hiervoor waren uitgenodigd, hebben met een position paper een inbreng geleverd met het actieplan als vertrekpunt. Het initiatief voor een gezamenlijk actieplan is positief ontvangen door de Tweede Kamer.

Actieplan integriteit
Het gezamenlijke actieplan integriteit wordt nu door de sector, ieder vanuit zijn eigen rol, verder uitgewerkt. Het actieplan is gericht op het voorkomen, signaleren en aanpakken van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het plan bouwt voort op wat er al is en sluit aan bij bestaande procedures en normenstelsels zoals de gedragscodes van Partos, de Core Humanitarian Standard en de Erkenningsregeling. Naar alle waarschijnlijkheid leidt dit ook tot aanpassingen in de Erkenningsregeling.

Integriteit raakt alle goede doelen
De volgende stap die nu genomen wordt, is dat de Stuurgroep Erkenningsregeling op verzoek van de Commissie Normstelling gaat kijken hoe het integriteitsbeleid verankerd kan worden in de Erkenningsregeling. 


Lees hier meer over het rondetafelgesprek inzake misstanden in de noodhulpsector in de Tweede Kamer.
Zie ook onze eerdere berichtgeving: