Skip to main content
Close Menu

Woensdag 13 juni debatteerde de Tweede Kamer over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders. Ter voorbereiding hierop heeft het CBF maandag 11 juni een brief naar Tweede Kamerleden gestuurd met een update over de activiteiten die het CBF in het kader van integriteit zal ondernemen. Deze activiteiten zijn onderdeel van een gezamenlijk Actieplan Integriteit. Dit plan is opgesteld door een brede coalitie van betrokken partijen binnen de sector, namelijk: Partos, het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en het CBF.

Versterking toezichtrol CBF
Een belangrijke uitkomst van het debat is een aangenomen motie waarin staat dat de regering de rol van het CBF in het kader van maatregelen ter bestrijding van grensoverschrijdend gedrag wil versterken. Ook wees de Kamer op het grote belang dat het CBF als onafhankelijk toezichthouder in staat is deze taak naar behoren uit te voeren. Het CBF gaat in gesprek met minister Kaag om dit verder uit te werken en om gezamenlijk zeker te stellen dat het CBF voldoende is toegerust voor deze extra taken om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen.

Waardering voor actieplan
De minister, CDA, D66, GroenLinks en PvdA spraken hun waardering uit voor het gezamenlijke Actieplan Integriteit. Zij benadrukten ook het vele goede werk dat door noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties wordt verricht. VVD en PVV waren kritischer. De minister zegde toe de Kamer in november opnieuw te informeren over de stappen die dan gezet zijn, zodat de sector de tijd heeft het Actieplan uit te voeren.