Skip to main content
Close Menu

Het CBF heeft besloten per 8 juni 2017 de stichting Family Help Programme Holland – Sri Lanka onder verscherpt toezicht te stellen. De stichting voldoet niet meer aan een aantal normen en krijgt twee maanden de tijd om de gemaakte afspraken na te komen. Als dat niet gebeurt, zal het CBF de erkenning intrekken.

De belangrijkste doelstelling van de stichting Family Help Programme Holland – Sri Lanka is het financieren van het Welkomdorp (Welcome Village) in Sri Lanka. In het Welkomdorp worden alleenstaande ouderen ondersteund. Het dorp is er voor daklozen en voor mensen met een laag inkomen.

Gebleken is dat de kwaliteit van de organisatie in Sri Lanka onvoldoende is. Hierdoor is een situatie ontstaan van mismanagement en onduidelijke besteding van de gelden.

De stichting in Nederland is serieuze stappen aan het zetten om de situatie in Si Lanka structureel te verbeteren.

Geconstateerde afwijkingen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet een goededoelenorganisatie voldoen aan de normen die door de onafhankelijke Commissie Normstelling zijn opgesteld. Deze normen zijn vastgelegd in het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties.

Samengevat voldoet de stichting Family Help Programme – Sri Lanka niet aan de normen op de volgende punten:
-        De organisatie geeft onvoldoende inzicht in de wijze waarop managementinformatie wordt vormgegeven zodanig dat bestuurder en toezichthouder over voldoende informatie beschikken om tijdig te kunnen sturen indien nodig.
-        De organisatie heeft onvoldoende vastgelegd wie bevoegd is tot het verrichten van financiële handelingen en rechtshandelingen en hoe de interne controle daarop plaatsvindt.
-        De organisatie licht niet toe op welke manier het behalen van resultaten en het realiseren van verbeteringen worden gemonitord en geëvalueerd.
-        Er is geen onafhankelijke en integere taakvervulling door bestuurder en interne toezichthouder in Sri Lanka.
-        De organisatie heeft de toelichtingen uit artikel 4 ‘Doelrealisatie’ niet openbaar gemaakt via de eigen website.

Te nemen maatregelen

De organisatie krijgt twee maanden de tijd om onderstaande maatregelen te treffen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen:
-        Alle donateurs worden via de website en een nieuwsbrief geïnformeerd over wat er is misgegaan in het Welkomdorp, wat de huidige situatie is in het Welkomdorp en welke maatregelen er worden genomen om de situatie onder controle te krijgen.
-        De organisatie stelt een nieuw meerjarenbeleidsplan op waarin wordt opgenomen hoe de geworven middelen in de toekomst worden besteed.
-        De governance-structuur in Sri Lanka wordt zodanig aangepast dat er sprake is van een onafhankelijke, integere taakvervulling. De organisatie geeft het CBF inzicht in de documenten, waaronder de samenwerkingsovereenkomsten, waarin deze nieuwe afspraken worden geborgd.
-        De administratieve organisatie en interne controle in Sri Lanka worden zodanig herzien dat er een sluitende controle is op de bestedingen. De organisatie geeft het CBF inzicht in het document waarin de nieuwe taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke personen zijn vastgelegd.
-        De organisatie geeft aan hoe de verbeteringen worden gemonitord en geëvalueerd. De organisatie houdt het CBF, tot nader order, maandelijks schriftelijk op de hoogte van de situatie.