Skip to main content
Close Menu

Op donderdag 20 april vond de Dag van de Filantropie plaats, waarin het onderzoek en bijbehorend boek Geven in Nederland 2017 centraal stonden. Geven in Nederland 2017 is een schatkamer voor iedereen die werkzaam is of te maken heeft met de filantropische sector. Het boek staat vol met cijfers, analyses en dieper liggende trends over het geefgedrag in Nederland. Een korte blik op de belangrijkste resultaten en analyses.

Geven door de jaren heen: trends in het geefgedrag

Op de verzameling van data is ook een aantal analyses losgelaten. Daarmee kunnen de belangrijkste trends inzichtelijk worden gemaakt.

Absolute geefbedrag neemt toe, maar relatief neemt de vrijgevigheid af

De absolute hoogte van het geefbedrag is toegenomen in Nederland. Voor alle partijen laat het geefbedrag een toename zien. Als percentage van het BBP en het besteedbaar inkomen is het geefbedrag echter afgenomen tussen 1999 en 2015. In 1999 gaf Nederland nog 0,96% van het BBP, wat gedaald is tot 0,85%. Als percentage van het besteedbaar inkomen is de hoeveelheid giften gedaald van 0,93% (1999) tot 0,69% (2015).

Dit valt tegen als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de VS, waar de hoogte van het bedrag aan giften ongeveer 2% van het BBP is. Daarbij echter wel de kanttekening dat Nederlanders veel meer geven via de belasting. Ook moet de 5,7 miljard gezien worden als een lage inschatting omdat de data niet compleet is.   

Verklaringen daling vrijgevigheid

Mogelijke verklaringen die genoemd worden voor deze daling zijn de ontkerkelijking en een daling van het vertrouwen in de samenleving. Deze 2 trends maken dat Nederlanders over het algemeen minder prosociaal, opofferingsgezind en emotioneel betrokken zijn bij de samenleving. Uit de data blijkt ook dat een lager percentage huishoudens geeft in 2015 vergeleken met 1995. Daarentegen blijkt wel dat het gemiddelde geefbedrag juist is toegenomen. Uiteindelijk zorgt een kleinere groep Nederlanders gezamenlijk voor een hoger geefbedrag.

Bezuinigingen leiden nog niet tot hogere giften

Slecht nieuws is dat de bezuinigingen die hebben plaatsgevonden op de subsidies van culturele instellingen en internationale hulporganisaties nog niet hebben gezorgd voor hogere giften. De organisaties hebben het verlies aan inkomen nog niet op kunnen vangen met hogere giften.

Bedrijven als groeimotor binnen gevend Nederland

Met name de bijdragen van bedrijven en kansspelen zijn sterk gegroeid de laatste jaren. Volgens schattingen dragen bedrijven voor 2 miljard af aan goede doelen in de vorm van giften en sponsoring. Dit was in 2013 nog iets meer dan 1,3 miljard. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door grotere aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen onder Nederlandse bedrijven. Ook kansspelen doen het goed. Giften uit kansspelen stijgen van 494 miljoen (2013) naar 523 miljoen (2015).

Bronnen: De Dikke Blauwe -  Artikel 1 en Artikel 2 & Geven in Nederland 2017

De belangrijkste cijfers op een rijtje

Omdat niet iedereen de tijd heeft het 288 paginaís tellende onderzoek door te nemen, heeft De Dikke Blauwe een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfers. Hieronder volgt een selectie.

  • In Nederland werd in 2015 in totaal ruim 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen.

  • Nederlanders geven vrijwillig 0,85 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

  • In 2016 deed 36 procent van de Nederlandse bevolking minstens eenmaal onbetaald werk voor een maatschappelijke organisatie.

  • Fondsenwerving is minder effectief geworden: goededoelenorganisaties bereiken sinds 2001 een steeds kleiner deel van de huishoudens.

  • De geefbereidheid bij fondsenwervingsacties is sterk verminderd.

  • Bedrijven geven voor ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen, in de vorm van sponsoring en giften in 2015.

  • 72 vermogensfondsen hebben 219 miljoen euro bijgedragen aan maatschappelijke en goede doelen.

  • Zes landelijke meerjarige kansspelvergunninghouders hebben een verplichting af te dragen aan het goede doel: de Nationale Postcode Loterij, de Bankgiro Loterij, de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij), de Samenwerkende Non-profit Loterijen, de Lotto en Sportech. Zij droegen in 2015 een totaalbedrag van 523 miljoen euro af aan maatschappelijke en goede doelen.

Voor een volledig overzicht van de belangrijkste cijfers zie De Dikke Blauwe.

Behoefte aan meer data  

De gerapporteerde 5,7 miljard moet gezien worden als een ondergrens. Een deel van de data is gebaseerd op schattingen, omdat er nog geen volledig inzicht is in met name de bijdragen van vermogensfondsen, in nalatenschappen en de giften aan kerken. De data over nalatenschappen bijvoorbeeld komt van het CBF en is gebaseerd op 224 van de in totaal 632 fondsenwervende instellingen in Nederland. Een meerderheid rapporteert deze data nog niet waardoor nog geen exacte bedragen kunnen worden genoemd.