print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Leger des Heils Fondsenwerving

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: "God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen"
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Veel mensen kunnen niet voldoen aan de vaak hoge en ingewikkelde eisen van de Nederlandse samenleving. Er bestaat armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Tegelijkertijd is er vraag naar zingeving, spiritualiteit en verbondenheid. Er staat druk op persoonlijke levens en de planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Onze laagdrempeligheid en doe-mentaliteit. Wij zijn onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Wij zijn in Nederland aanwezig vanuit 75 buurtlocaties, 60 geloofsgemeenschappen, 100 kleding(vintage)winkels, en 271 hulpverleningslocaties. Wij zijn in 128 landen actief.

Dit willen we bereiken
Voor iedereen een dak boven het hoofd, genoeg voedsel, iets te doen hebben en een nieuwe kans bij foute keuzen. Onderlinge betrokkenheid, persoonlijke aandacht en voor wie dit wil een geestelijk thuis.
Publieke aandacht voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.
Dit gaven we uit in 2018 € 463.400.000
 • Kosten administratie en beheer 0%
 • Wervingskosten 2%
 • Maatschappelijk doel 98%
Zo bereiken we ons doel
 1. Bieden van huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, gezondheids- en jeugdzorg en reclassering; ook als de overheid niet alles betaalt.
 2. Actief zijn in buurten op de gebieden vrije tijd, zingeving en geloofsorientatie en aangaan/herstellen van relaties.
 3. Persoonlijke ontwikkeling van mensen door trainingen op gebied van wonen, leven en werken. Bieden van werk en arbeidsreïntegratieplaatsen.
 4. Voeren van publiekscampagnes, deelname aan maatschappelijk debat en medefinanciering van ontwikkelingsprojecten en innovaties duurzaamheid.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 453.100.000
 • Voorlichting en bewustwording 0%
 • Evangelisatie en zending 2%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 98%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 460.100.000
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Particulieren 6%
 • Overig 7%
 • Subsidies 87%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 140.000.000
 • Overige reserves 2% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 17% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 32% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 49% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 5.053 fte
Vrijwilligers 4.000
Sector Welzijn
Actief in 27 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl