Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


HOE (Hulp Oost-Europa)

Wij willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste.

Dit willen we oplossen

De armoede en sociale ongelijkheid van kwetsbare groepen in (voormalig) Oost-Europa. Hierbij ligt onze focus op ouderen, gehandicapten, gevangenen, verslaafden, daklozen, weeskinderen en Romakinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de persoonlijke betrokkenheid bij onze hulpverlening. Dankzij 46 jaar ervaring beschikken wij over een uitgebreid netwerk van persoonlijke contacten. Door onze vrijwilligers zijn wij zeer goed geïnformeerd over noodzaak én resultaat van onze hulpverlening.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
95
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

Betere leefomstandigheden voor ouderen en andere kwetsbare groepen, vooral in de winter. Adequate opvang en begeleiding voor gehandicapten, daklozen en verslaafden. Betere onderwijskansen voor (roma)kinderen. Ondersteunen van christelijke gemeenten bij gemeenteopbouw.

Dit gaven we uit in 2021

€ 975.966

Maatschappelijk doel
79%
Werving
17%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Ouderen en gezinnen ontvangen ondersteuning door middel van een winterhulpproject.
2. (Wees)kinderen worden liefdevol opgevangen in een tehuis. Daklozen en verslaafden worden geholpen om terug te keren in de maatschappij.
3. In meerdere Romakampen zijn kleinschalige scholen gerealiseerd.
4. Christelijke gemeenten worden toegerust in hun taak op diaconaal en missionair gebied.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 770.893

(Directe) dienst- en hulpverlening
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

We sturen onze donateurs maximaal 8 keer per jaar informatie over onze campagnes. Mensen worden gestimuleerd te geven. Ook zijn er diaconieën van kerken die ons werk ondersteunen. We krijgen ook geld via vermogensfondsen. Op kleine schaal werven we via bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.130.184

Particulieren
63%
Organisaties zonder winststreven
30%
Bedrijven
7%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.718.996

Bestemmingsfondsen
68%
Overige reserves
16%
Continuïteitsreserve
15%
Bestemmingsreserves
0%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?