Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


astmaVereniging Nederland en Davos (VND)

Het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma gericht op de directe en indirecte gevolgen van deze ziekte.

Dit willen we oplossen

Alle mensen met (instabiel en ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te hebben met een minimale hinder van de aandoening.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zetten het ledenbelang voorop en bestuur heeft de juiste mix van talenten. VND heeft zeer actieve vrijwilligers, die betrokken en professioneel zijn. Het aanpassingsvermogen naar nieuwe situaties is groot. VND staat voor authenticiteit.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
37
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Zwitserland en Nederland

Sinds 1 juni 2020

Dit willen we bereiken

Wij bieden kennis en steun aan álle mensen met (instabiel en ernstig) astma door: 1. Ondersteuning te bieden in het verbeteren van de kwaliteit van leven 2. Het maatschappelijk agenderen van knelpunten (in zorg en maatschappij) 3. Het zichtbaar maken van de ziekte

Dit gaven we uit in 2021

€ 254.750

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
18%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Toegankelijkheid van actuele en betrouwbare informatie voor patiënt (naasten) en zorgverlener op onze communicatiekanalen.
2. Faciliteren van toegang tot zorg op maat: VND draagt actief bij aan de toegankelijkheid en herkenbaarheid van adequaat zorgaanbod.
3. Ondersteuning bij sociaalmaatschappelijke consequenties van de aandoening (waaronder steun bij zelfredzaamheid).
4. (H)erkenning ernstig astma: gezichtenboek, opstellen factsheets, voorlichtingsfilmpjes jeugd en volwassenen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 205.263

(Directe) dienst- en hulpverlening
78%
Onderzoek
12%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

- Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos (uitsluitend bestedingen overeenkomstig met de doelstellingen van de Stichting) - Baten van particulieren (lidmaatschap vereniging en donateurs) - Sponsoring projecten

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 187.606

Organisaties zonder winststreven
86%
Particulieren
14%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 681.649

Overige reserves
83%
Bestemmingsreserves
17%