Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


ParkinsonNL

Versneld stappen zetten richting een wereld zonder parkinson; impact creëren door onderzoek, innovatie en voorlichting

Dit willen we oplossen

Door het stimuleren en subsidiëren van onderzoek naar preventie, behandeling en genezing, van innovatie en voorlichting over parkinson(isme) en van projecten over de sociale en maatschappelijke impact van de ziekte, willen we uiteindelijk 'een wereld zonder parkinson' bereiken

Dit is waar we trots op zijn

ParkinsonNL is hét onderzoeksfonds in ons land als het om parkinson(isme) gaat en wordt breed gedragen door (de landelijke organisaties van) patiënten, zorgverleners en parkinson-onderzoekers, verenigd in de Parkinsonalliantie Nederland

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2021

Dit willen we bereiken

In 2030 willen we met nieuwe kennis flinke stappen hebben gezet in het voorkomen en het afremmen van de ziekte en een sterk verbeterd leven voor mensen met parkinson. Door grensverleggend onderzoek, baanbrekende innovaties, vroegtijdige herkenning en meer bewustwording van impact

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.876.427

Maatschappelijk doel
74%
Werving
19%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Door fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek vergroten we onze kennis naar de oorzaken van en oplossingen voor parkinson(isme)
2. Door innovatieve projecten (relevant voor mensen met parkinson, hun omgeving en de maatschappij) verhogen we kwaliteit van leven en van zorg
3. Door voorlichting delen we kennis over wetenschappelijk een maatschappelijke aspecten van (leven met) parkinson met een breed publiek
4. Door fondsenwerving weten we steeds meer middelen in te zetten ten behoeve van onze kerndoelen innovatie, voorlichting en vooral onderzoek

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.140.001

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We streven een brede mix van inkomstenbronnen na en willen een warme relatie opbouwen met onze achterban. We verbinden ons met kleine en grotere gevers, periodieke schenkers, erflaters, familie- en vermogensfondsen, stichting en bedrijven (met ook publiek private samenwerking)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.336.513

Organisaties zonder winststreven
42%
Particulieren
28%
Loterijen
27%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.610.086

Bestemmingsreserves
66%
Continuïteitsreserve
34%