Donaties bleven in 2012 op gelijk niveau maar goede doelen gaven meer uit aan maatschappelijke noden

1 juli 2013

De donaties van particulieren bleven in 2012 op gelijk niveau t.o.v. 2011, maar goede doelen hebben meer geld beschikbaar gekregen uit overige inkomsten zoals loterijen, subsidies van overheden, rente en beleggingsopbrengsten voor hun maatschappelijke doelstellingen.

Dit blijkt uit de reeds 131 ontvangen jaarverslagen, gepubliceerd in de rubriek Cijfers op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), www.cbf.nl. Ten opzichte van het voorgaande jaar besteedden deze goededoelenorganisaties 7,3% meer aan doelstellingen zoals structurele en noodhulp, individuele hulpverlening en belangenbehartiging. Deze 131 instellingen gaven gezamenlijk in 2012 ruim € 2 miljard uit, tegenover € 1,9 miljard in 2011.
De gegevens zijn ontleend aan de jaarverslagen van 131 merendeels grote goede doelen die gezamenlijk meer dan 50% van de geschatte fondsenwerving in 2012 voor hun rekening nemen.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving publiceert de gedetailleerde gegevens van goede doelen in het Register goede doelen op www.cbf.nl. Op het einde van het jaar wordt een meer volledig overzicht gepubliceerd. In het Register goede doelen zijn bijna 1.500 fondsenwervende organisaties te vinden.

Goede doelen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht gegevens op het internet openbaar te maken. De naam van de instelling, de contactgegevens, de doelstelling, een financiële verantwoording, een beknopt beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid zullen openbaar gemaakt moeten worden. Goede doelen kunnen gratis hun jaarverslagen bij het CBF aanleveren voor publicatie in het Register goede doelen (www.cbf.nl).

(1 juli 2013)

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.