Directiesalarissen bij Erkende Goede Doelen

Wat zijn de regels?

Erkende Goede Doelen zetten zich vaak in complexe situaties in om hun doelstelling te bereiken. Zij streven ernaar dit zo effectief mogelijk te doen. Om dit te bereiken zijn goed opgeleide en kundige medewerkers en vrijwilligers nodig. Hoe groter een organisatie wordt, hoe complexer het is om de organisatie aan te sturen. Hiervoor stellen goede doelen een directeur aan, die de kennis en kunde heeft om op goede wijze leiding te geven aan de organisatie.

Voor de Erkenning zijn met de goededoelensector afspraken gemaakt over de directiesalarissen. Erkende Goede Doelen zijn transparant over de hoogte van directiesalarissen en betalen niet meer dan het maximaal toegestane salaris. Dit maximum is gelijk aan het maximum volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Bij veel Erkende Goede Doelen is het salaris lager, omdat zij kleiner en minder complex zijn dan de grootste organisaties. De regels zijn verplicht zijn voor elk Erkend Goed Doel met een directeur en zijn vastgelegd in de kwaliteitseisen van de Erkenning.

Directiesalarissen hoogste inkomens onder de norm

Het maximumsalaris wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde Basis Score voor Directiefuncties (BSD). Bij het bepalen van de score wordt rekening gehouden met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het aantal BSD-punten bepaalt in welke functiegroep een directeur valt en wat het bijbehorende maximum(bruto)jaarinkomen is.

Het CBF heeft de directiesalarissen bij alle Erkende Goede Doelen bekeken en vergeleken met het maximumsalaris dat voor hen geldt. Op sectorniveau laat deze analyse zien dat een gemiddelde directeur minder verdient dan het maximaal toegestane salaris. Zij verdienen 85% van wat is toegestaan, waarbij het opvalt dat mannelijke directeuren gemiddeld meer verdienen dan vrouwelijke directeuren. (De gegevens zijn van 2019.)

Bron: CBF-database (2021)

Bekijken we alleen de 32 directeuren in de hoogste functiegroep J (met meer dan 490 BSD-punten), dan verdienen zij gemiddeld 24% minder dan wat ze volgens de Wet Normering Topinkomens zouden mogen verdienen.

Hoe toetst het CBF deze regels?

Het CBF toetst of Erkende Goede Doelen de regels naleven. Hiervoor toetsen wij of het salaris passend is bij de omvang en complexiteit van het goede doel. Ook kijken wij of de Erkende Goede Doelen het salaris en de toelichting daarbij hebben gepubliceerd in hun jaarverslaggeving.
Uit onze analyse blijkt dat de Erkende Goede Doelen zich aan de regels houden voor het maximumsalaris. Mocht blijken dat een directeur toch meer dan het toegestane maximumsalaris verdient, dan maakt het CBF afspraken met de organisatie dat het salaris binnen een termijn van maximaal drie jaar weer onder het maximum valt.