Onderzoek

Het CBF verzamelt onderzoeksrapporten over de goededoelensector in Nederland. Hiermee signaleren we trends en ontwikkelingen over filantropie en fondsenwervende organisaties. Zo publiceren we hier elk kwartaal de uitkomsten van het Nederlands Donateurspanel, dat ingaat op het vertrouwen van het publiek in goede doelen. Daarnaast publiceren we hier ook eigen onderzoeksrapporten over onze data.

Hieronder vind je een overzicht van recente onderzoeken. Als je een relevant onderzoek wilt toevoegen, kun je contact met ons opnemen.

Disclaimer/copyright

Het CBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzoeksrapporten van externe organisaties. Het auteursrecht en het intellectueel eigendom liggen bij de organisatie die de publicatie heeft opgesteld.

Publicaties

 
Scroll horizontaal voor meer info
18 januari 2022 - CBF

We kijken terug op een bewogen jaar waarin de polarisatie steeds verder toenam. Maar daardoor ook de hang naar liefde en omzien naar elkaar. Wat is het effect hiervan op het vertrouwen in goede doelen? Hoe ontwikkelt het donateursvertrouwen zich richting het derde coronajaar? Behalve naar het vertrouwen in goede doelen, vroegen we de panelleden deze keer ook welke problemen meer aandacht zouden moeten krijgen in 2022 en wie ze zouden moeten oplossen. En we vroegen wat de panelleden zelf willen doen om de wereld te verbeteren.

17 december 2021 - CBF
In dit boekje geven we een overzicht van die kwaliteitsstandaard. We maken concreet wat we verwachten van Erkende Goede Doelen. Ook laten we zien hoeveel organisaties al aan de standaard voldoen. Met de overige organisaties hebben we inmiddels afspraken gemaakt. Zo gaan ook zij aan de kwaliteitsstandaard voldoen. Met het zetten van die standaard en daarop toezien, zijn we er natuurlijk niet. Integriteit is nooit af. Zoals je je leven lang ernaar kunt streven een goed mens te zijn, zo blijft het ook voortdurend aandacht vragen om een integere organisatie te zijn.
25 november 2021 - CBF

In deze publicatie van Goede Doelen Nederland en CBF wordt de context geschetst van deze evaluatie en hoe de regelgeving rondom terrorismefinanciering de Erkende Goede Doelen raakt. Zo is een van de onderzoeksresultaten dat 11% van de Erkende Goede Doelen belemmeringen ervaart vanwege de regelgeving. Tijdens het seminar ‘Geen-ver-van-je-bed-show’ op 28 oktober hebben we uitgebreid gesproken over dit onderwerp. De samenvatting van het seminar leest u ook terug in de publicatie. Als laatste leggen we uit hoe de Erkenningsregeling de risico’s op terrorismefinanciering vermindert.

2 november 2021 - CBF

Het doel van dit factsheet is om onder non-profitorganisaties een breder bewustzijn te creëren over het risico op misbruik voor terrorismefinanciering en handvatten te bieden om daarmee om te gaan en initiatief te nemen om de risico’s te beperken. 

12 oktober 2021 - CBF

Het donateursvertrouwen heeft in 2020 een flinke dip gehad. In het tweede kwartaal hebben we al gezien dat de dip voorbij is en we weer op het niveau zitten van begin 2017 (rond de -10). Hoe het vertrouwen zich sindsdien heeft ontwikkeld, leest u in dit rapport. 

13 juli 2021 - CBF

Halverwege 2020 zat het vertrouwen in goede doelen in een dal. In de twee kwartalen daarna steeg het weer. Hoe gaat het nu, in dit tweede kwartaal van 2021? We hebben het opnieuw gemeten met vragen aan ons donateurspanel. Behalve naar het vertrouwen in goede doelen, vroegen we ook naar het gebruik van QR-codes voor donaties. En we hebben gemeten hoe er gekeken wordt naar de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die nu 3 jaar van toepassing is.

22 juni 2021 - CBF

Hierbij presenteren we u het Nationale Erkenningspaspoort van 2019. Met dit paspoort nemen we u mee op reis door de goededoelensector en geven we een inkijkje in hoe de sector zich ontwikkelde in het laatste 'normale' jaar vóór de coronacrisis.

30 april 2021 - CBF, Gerjob Lootens

Vanaf 2019 bevat de Erkenningsregeling voor goededoelenorganisaties een nieuw hoofdstuk met normen betreffende integriteit. Dat jaar was een ontwikkeljaar waarin organisaties de tijd hadden zich voor te bereiden om aan deze nieuwe normen te voldoen. In 2020 hebben we dit getoetst met een thematische toets.

In deze rapportage geven we een overzicht van onze bevindingen op sectorniveau. Die bevindingen vergelijken we met de analyse die wij deden in 2018 (toen de Erkenningsregeling nog geen hoofdstuk Integriteit bevatte). 

23 april 2021 - Lau Schulpen, Luuk van Kempen & Sara Kinsbergen

Samenvatting van de uitslagen van het derde en laatste onderzoek dat het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit heeft uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 bij Erkende Organisaties.

9 april 2021 - CBF

In dit eerste kwartaal van 2021 kijken we zoals altijd hoe het donateursvertrouwen zich ontwikkelt, maar ook hoeveel vertrouwen mensen hebben in goede doelen – weergegeven in
een cijfer. Daarnaast kijken we naar donatieplatforms en naar de rol van goede doelen in de coronacrisis, die een jaar geleden begon.

19 januari 2021 - CBF

Het donateursvertrouwen eindigt in december, net als afgelopen september, op -20. Daarmee lijkt de daling van het vertrouwen gestopt. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP).

17 december 2020 - CBF

De waarde van maatschappelijke initiatieven is vaak onvoldoende zichtbaar en meetbaar. MAEX (De maatschappelijke AEX) ontwikkelde de ‘Social Handprint’, een tool om de impact van maatschappelijke initiatieven zichtbaarder te maken. In het najaar hebben wij een pilot opgezet met MAEX. De pilot moest antwoord geven op de vraag of de methodiek ook geschikt is voor de goede doelen die Erkend zijn door het CBF. Daartoe is een 25-tal kleine Erkende Goede Doelen geselecteerd. Deze geselecteerde goede doelen zijn uitgenodigd voor een 1-op-1-consult met MAEX. Van de 25 goede doelen hebben 21 organisaties het model doorlopen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de Social Handprint van het CBF.

19 november 2020 - CBF

Dit boekje gaat over de vraag hoe impactgericht jij werkt in je goededoelenorganisatie. Met andere woorden: doe je de goede dingen? Het doel van dit boekje is een voorzet te geven voor zelfreflectie. En het geeft een aanzet voor verdere actie. Het is geschreven voor mensen die werken in, voor of met goededoelenorganisaties. Met name die goededoelenorganisaties die zich onder toezicht van de Erkenningsregeling scharen.

19 oktober 2020 - CBF

Donateurs zijn in het derde kwartaal van 2020 pessimistischer geworden over hun geefgedrag en het geefklimaat in Nederland. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP).

15 oktober 2020 - Lau Schulpen, Luuk van Kempen & Sara Kinsbergen

Samenvatting van de uitslagen van het tweede onderzoek dat het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit heeft uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 bij Erkende Organisaties.

17 juli 2020 - CBF

De coronacrisis heeft relatief weinig veranderd aan het vertrouwen van donateurs in goede doelen. Dat is een van de opvallende conclusies in het nieuwste rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP) over het tweede kwartaal van 2020.

6 juli 2020 - Lau Schulpen, Luuk van Kempen & Sara Kinsbergen

Het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, en de Radboud Universiteit hebben een eerste onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 bij Erkende Organisaties.
De goededoelensector toont veerkracht maar is bezorgd over toekomst.
Het onderzoek wordt herhaald in september 2020 en februari 2021.

6 juli 2020 - CBF, Radboud Universiteit

Covid-19: goededoelensector toont veerkracht, maar is bezorgd over toekomst.
Onderlinge verschillen zijn groot, zorgen over de toekomst worden breed gedeeld.

21 april 2020 - WWAV
In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. Hoe ziet dat vertrouwen eruit in het eerste kwartaal van 2020, vergeleken met voorgaande metingen
van het Nederlands Donateurspanel (NDP)? Ook stelden we ons panel een aantal aanvullende
vragen. Het meest opvallende aan deze meting is de timing in relatie tot de coronacrisis. Er is gemeten in januari, februari en maart, waarna we in maart het gemiddelde namen als indexcijfer.
20 maart 2020 - Lau Schulpen & Luuk van Kempen

Dr. Lau Schulpen en Dr. Luuk van Kempen van de Radboud Universiteit hebben in samenwerking met het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in kaart gebracht. 

23 januari 2020 - CBF

Met plezier presenteren we u Het Nationale Erkenningspaspoort. Met dit paspoort nemen we u mee op reis door de goededoelensector en geven we een inkijkje in hoe de sector zich ontwikkelt.

23 januari 2020 - WWAV

De Quick Response Code (QR-code) werd de afgelopen jaren meermaals bestempeld als flop. Toch komt de scanbare barcode steeds vaker voorbij en kunnen de meeste smartphones QR-codes
inmiddels scannen. Daarom vroegen we het donateurspanel naar hun gebruik. Verder waren we benieuwd welke onderwerpen het komende jaar extra aandacht verdienen en of daarin verschil te
zien is ten opzichte van voorgaande jaren.

15 november 2019 - WWAV

In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. Hierin komen, onder andere, vragen terug die enkele jaren geleden voor het laatst zijn gesteld.

23 juli 2019 - WWAV
In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. De feiten en cijfers van het tweede kwartaal van 2019 vergelijken we met voorgaande metingen
van het Nederlands Donateurspanel (NDP).
27 juni 2019 - CBF
24 mei 2019 - PwC
18 april 2019 - WWAV

In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. De feiten en cijfers van het eerste kwartaal van 2019 vergelijken we met voorgaande metingen
van het Nederlands Donateurspanel (NDP). Ook hebben we twee nieuwe ontwikkelingen voorgelegd aan het panel.

8 maart 2019 - CBF

De goededoelensector is veelkleurig en veelvormig. Gelukkig voelen steeds meer organisaties zich thuis bij de Erkenningsregeling die we drie jaar geleden lanceerden. Samen hebben we de Erkenningsregeling ingekleurd en mooie dingen bereikt. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. We breiden ons kleurenpalet graag verder uit met nog meer ontwikkelgerichte initiatieven. Met oog voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Vandaar ook dit boekje. 

28 februari 2019 - PwC
16 januari 2019 - WWAV

Rond de jaarwisseling kijken we terug naar 2018 en vooruit naar 2019. Welke fondsenwervende activiteiten zijn het donateurspanel bijgebleven? Waar heeft men aan bijgedragen afgelopen jaar?

Welke onderwerpen mogen in 2019 extra aandacht krijgen? Zijn er trends de ontdekken?

31 oktober 2018 - WRR, Peter de Goede, Erik Schrijvers, Marianne de Visser (red.)

Deze Verkenning bepleit dat de filantropische sector haar grenzen met overheid en markt zorgvuldig bewaakt. Filantropie, overheid en markt zijn naar hun aard gericht op wezenlijk verschillende belangen. Wanneer de grenzen te zeer vervagen, komt hun wezenskenmerk onder druk te staan, en daarmee de manier waarop we in onze samenleving waarden als vrijheid en gelijkheid hebben geborgd.

26 oktober 2018 - WWAV

50% van de ondervraagden liet weten het liefst via de collectebus te geven.  Dit blijkt uit de nieuwste meting onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP), een representatieve steekproef van Nederlandse donateurs.

31 juli 2018 - WWAV

We stellen het panel de vraag waar zij hun keuze om te doneren aan een goed doel van laten afhangen: feitelijke informatie of gevoel? En welke informatie over het goede doel is dan belangrijk om te bekijken?

We zien dat het donateursvertrouwen een lichte stijging maakt in het tweede kwartaal van 2018, van -9 naar -8. De negatieve berichtgeving over een aantal goede doelen in het eerste kwartaal van dit jaar lijkt daarmee geen blijvend negatief effect te hebben

24 april 2018 - WWAV

Na een stabiel 2017 is het donateursvertrouwen in het eerste kwartaal van 2018 een fractie gezakt (-7 naar -9). Toch ligt het nog steeds ver boven het gemiddelde van de afgelopen twaalf jaar (-27). Net als het donateursvertrouwen, laat ook het consumentenvertrouwen een lichte daling zien (25 naar 24).

Per 25 mei is de AVG van toepassing. Een mooie aanleiding om ons panel een aantal vragen te stellen over privacy en hun bereidheid tot het delen van persoonsgegevens. Goededoelenorganisaties krijgen het meeste vertrouwen op het gebied van databeveiliging.

1 februari 2018 - WWAV

Waar het consumentenvertrouwen vorig kwartaal onveranderd was, is het dit kwartaal gestegen van 23 naar 25. Het oordeel over het economisch klimaat is positiever en ook de koopbereidheid neemt iets toe (bron: CBS). Deze stijging is niet terug te zien in het donateursvertrouwen. Net als in juni en september bleef het donateursvertrouwen ook in december steken op -7.

Aan het eind van 2016 vroegen we het donateurspanel naar hun goede voornemens voor het komende jaar. Hoe zouden zij in 2017 (nog meer) willen bijdragen aan een betere wereld? Een jaar later stelden we het donateurspanel de vraag of en hoe zij in 2017 een (extra) bijdrage hebben geleverd aan een betere wereld. Zijn de verwachtingen die het panel een jaar eerder gaf uitgekomen?

31 december 2017 - CBF

Deze sectorreflectie is onderdeel van de Impact Challenge, een sectorbreed initiatief om de maatschappelijke impact van de goededoelensector te vergroten en beter zichtbaar te maken. Hierbij is door de initiatiefnemers bewust gekozen voor de term “challenge”. De uitkomsten in deze sectorreflectie laten zien dat we als sector voor een uitdagende opgave staan om het effect van onze inspanningen verder te vergroten en aantoonbaar te maken.

20 november 2017 - PwC

Deze publicatie in het kader van de SDG Booster van PwC wil het geluid rond Sustainable Development Goals (SDG’s) versterken. De SDG’s, die betrekking hebben op de meest urgente problemen in de wereld, zijn ruim twee jaar geleden vastgesteld door de VN. De SDG’s doen niet alleen een beroep op nationale overheden, maar nadrukkelijk ook op de private en publieke sector om bij te dragen aan de realisatie van de doelen.

Deze SDG Booster biedt een inventarisatie, een stand van zaken van hoe verschillende sectoren omgaan met de SDG's, wat goed gaat en wat beter kan.

17 november 2017 - WWAV

Het donateursvertrouwen is de afgelopen maanden stabiel gebleven en staat nog steeds op -7.
Hetzelfde geldt trouwens voor het consumentenvertrouwen, dat op 23 bleef staan.

Er werd in deze editie gevraagd of men goede doelen volgt op sociale media en hoe mensen de uitingen van goede doelen daar waarderen. Ook werd er gevraagd naar controle op goede doelen. Ongeveer de helft van de respondenten denkt wel dat deze controles bestaan, maar is hier niet zeker van.

21 augustus 2017 - Timothy Nahr; Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam

Een kwantitatieve analyse met de gegevens van honderdvijftig Nederlandse ngo’s om het verband tussen verantwoording, prestaties en donaties te onderzoeken. De conclusie: de focus heeft de afgelopen jaren te veel op transparantie gelegen en te weinig op impact.

Nahr won met zijn scriptie in januari 2018 de NAP Thesis Award voor de beste masterscriptie.

3 augustus 2017 - WWAV

Het donateursvertrouwen zit nog steeds in de lift. Weliswaar is de stijging in het tweede kwartaal minder spectaculair dan in de eerste maanden van 2017, maar met een verschuiving van -9 naar -7 komt het nulpunt steeds meer in zicht.

Daarnaast geeft deze NDP-meting informatie over mobiel doneren en over het geefgedrag tijdens de Giro555-actie voor de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen.

19 mei 2017 - WWAV

Het gaat weer de goede kant op met het donateursvertrouwen in Nederland. Dat blijkt uit de meting over het eerste kwartaal van 2017 door het Nederlands Donateurspanel (NDP). Met name jonge gezinnen zijn positiever over goede doelen, waarbij gezondheidsfondsen het beste scoren.

Binnen het donateursvertrouwen telt vooral zwaar dat het geld goed wordt besteed.

20 april 2017 - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR); Brink, G. van den

In Moderne liefdadigheid analyseert de auteur het spel van geven en nemen in menselijke samenlevingen en situeert hij filantropie te midden van andere soorten wederkerigheid. Daarnaast beschrijft hij hoe het in Nederland met filantropie is gesteld. Ten slotte schetst hij een aantal scenario's die voor een eventuele herschikking van publieke en private vormen van geven relevant kunnen zijn

15 februari 2017 - WWAV

In het laatste kwartaal van 2016 is het donateursvertrouwen in Nederland gestegen. Dit komt aan het eind van het jaar uit op -16.

Gedurende 2016 zagen we al vaker dat jongeren een belangrijke doelgroep zijn voor goede doelen. Hun vertrouwen in de sector is groter dan dat van oudere doelgroepen (40+) en zij staan open om op een nieuwe, eigentijdse manier benaderd te worden. Eind 2016 blijkt dat zij verhoudingsgewijs ook meer gedoneerd hebben dan oudere doelgroepen.

11 augustus 2016 - WWAV

Fondsenwervende organisaties hebben nog steeds grote focus op 65-plussers. Jongeren in de leeftijd tot 40 jaar hebben op dit moment echter meer vertrouwen in goede doelen dan mensen ouder dan 40 jaar. Jongeren willen wel op een andere manier betrokken zijn bij goede doelen.

Over de hele breedte genomen steunen Nederlanders  goede doelen het liefst door het geven aan een collectant (59%), door het doen van een eenmalige donatie via bank/giro (41%) en door een product te kopen waarvan een bijdrage naar het goede doel gaat (33%). Hierbij konden respondenten drie antwoordmogelijkheden geven.

10 mei 2016 - WWAV

Het eerste kwartaal van 2016 is, na de lichte daling van december 2015, weer een ietwat positiever kwartaal voor het donateursvertrouwen.

Het onderzoekspanel stelde de donateurs deze meting ook een aantal vragen over het thema nalaten. Een thema waar veel goededoelenorganisaties zich mee bezig houden en waar wij in 2014 ook al vragen over stelden.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.