Onderzoek

Het CBF verzamelt onderzoeksrapporten over de goededoelensector in Nederland. Hiermee signaleren we trends en ontwikkelingen over filantropie en fondsenwervende organisaties. Zo publiceren we hier elk kwartaal de uitkomsten van het Nederlands Donateurspanel, dat ingaat op het vertrouwen van het publiek in goede doelen. Daarnaast publiceren we hier ook eigen onderzoeksrapporten over onze data.

Hieronder vind je een overzicht van recente onderzoeken. Als je een relevant onderzoek wilt toevoegen, kun je contact met ons opnemen.

Disclaimer/copyright

Het CBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzoeksrapporten van externe organisaties. Het auteursrecht en het intellectueel eigendom liggen bij de organisatie die de publicatie heeft opgesteld.

Publicaties

 
Scroll horizontaal voor meer info
17 juli 2020 - CBF

De coronacrisis heeft relatief weinig veranderd aan het vertrouwen van donateurs in goede doelen. Dat is een van de opvallende conclusies in het nieuwste rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP) over het tweede kwartaal van 2020.

6 juli 2020 - Lau Schulpen, Luuk van Kempen & Sara Kinsbergen

Het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, en de Radboud Universiteit hebben een eerste onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 bij Erkende Organisaties.
De goededoelensector toont veerkracht maar is bezorgd over toekomst.
Het onderzoek wordt herhaald in september 2020 en februari 2021.

6 juli 2020 - CBF, Radboud Universiteit

Covid-19: goededoelensector toont veerkracht, maar is bezorgd over toekomst.
Onderlinge verschillen zijn groot, zorgen over de toekomst worden breed gedeeld.

21 april 2020 - WWAV
In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. Hoe ziet dat vertrouwen eruit in het eerste kwartaal van 2020, vergeleken met voorgaande metingen
van het Nederlands Donateurspanel (NDP)? Ook stelden we ons panel een aantal aanvullende
vragen. Het meest opvallende aan deze meting is de timing in relatie tot de coronacrisis. Er is gemeten in januari, februari en maart, waarna we in maart het gemiddelde namen als indexcijfer.
20 maart 2020 - Lau Schulpen & Luuk van Kempen

Dr. Lau Schulpen en Dr. Luuk van Kempen van de Radboud Universiteit hebben in samenwerking met het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in kaart gebracht. 

23 januari 2020 - CBF

Met plezier presenteren we u Het Nationale Erkenningspaspoort. Met dit paspoort nemen we u mee op reis door de goededoelensector en geven we een inkijkje in hoe de sector zich ontwikkelt.

23 januari 2020 - WWAV

De Quick Response Code (QR-code) werd de afgelopen jaren meermaals bestempeld als flop. Toch komt de scanbare barcode steeds vaker voorbij en kunnen de meeste smartphones QR-codes
inmiddels scannen. Daarom vroegen we het donateurspanel naar hun gebruik. Verder waren we benieuwd welke onderwerpen het komende jaar extra aandacht verdienen en of daarin verschil te
zien is ten opzichte van voorgaande jaren.

15 november 2019 - WWAV

In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. Hierin komen, onder andere, vragen terug die enkele jaren geleden voor het laatst zijn gesteld.

23 juli 2019 - WWAV
In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. De feiten en cijfers van het tweede kwartaal van 2019 vergelijken we met voorgaande metingen
van het Nederlands Donateurspanel (NDP).
27 juni 2019 - CBF
24 mei 2019 - PwC
18 april 2019 - WWAV

In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. De feiten en cijfers van het eerste kwartaal van 2019 vergelijken we met voorgaande metingen
van het Nederlands Donateurspanel (NDP). Ook hebben we twee nieuwe ontwikkelingen voorgelegd aan het panel.

28 februari 2019 - PwC
16 januari 2019 - WWAV

Rond de jaarwisseling kijken we terug naar 2018 en vooruit naar 2019. Welke fondsenwervende activiteiten zijn het donateurspanel bijgebleven? Waar heeft men aan bijgedragen afgelopen jaar?

Welke onderwerpen mogen in 2019 extra aandacht krijgen? Zijn er trends de ontdekken?

31 oktober 2018 - WRR, Peter de Goede, Erik Schrijvers, Marianne de Visser (red.)

Deze Verkenning bepleit dat de filantropische sector haar grenzen met overheid en markt zorgvuldig bewaakt. Filantropie, overheid en markt zijn naar hun aard gericht op wezenlijk verschillende belangen. Wanneer de grenzen te zeer vervagen, komt hun wezenskenmerk onder druk te staan, en daarmee de manier waarop we in onze samenleving waarden als vrijheid en gelijkheid hebben geborgd.

26 oktober 2018 - WWAV

50% van de ondervraagden liet weten het liefst via de collectebus te geven.  Dit blijkt uit de nieuwste meting onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP), een representatieve steekproef van Nederlandse donateurs.

31 juli 2018 - WWAV

We stellen het panel de vraag waar zij hun keuze om te doneren aan een goed doel van laten afhangen: feitelijke informatie of gevoel? En welke informatie over het goede doel is dan belangrijk om te bekijken?

We zien dat het donateursvertrouwen een lichte stijging maakt in het tweede kwartaal van 2018, van -9 naar -8. De negatieve berichtgeving over een aantal goede doelen in het eerste kwartaal van dit jaar lijkt daarmee geen blijvend negatief effect te hebben

24 april 2018 - WWAV

Na een stabiel 2017 is het donateursvertrouwen in het eerste kwartaal van 2018 een fractie gezakt (-7 naar -9). Toch ligt het nog steeds ver boven het gemiddelde van de afgelopen twaalf jaar (-27). Net als het donateursvertrouwen, laat ook het consumentenvertrouwen een lichte daling zien (25 naar 24).

Per 25 mei is de AVG van toepassing. Een mooie aanleiding om ons panel een aantal vragen te stellen over privacy en hun bereidheid tot het delen van persoonsgegevens. Goededoelenorganisaties krijgen het meeste vertrouwen op het gebied van databeveiliging.

1 februari 2018 - WWAV

Waar het consumentenvertrouwen vorig kwartaal onveranderd was, is het dit kwartaal gestegen van 23 naar 25. Het oordeel over het economisch klimaat is positiever en ook de koopbereidheid neemt iets toe (bron: CBS). Deze stijging is niet terug te zien in het donateursvertrouwen. Net als in juni en september bleef het donateursvertrouwen ook in december steken op -7.

Aan het eind van 2016 vroegen we het donateurspanel naar hun goede voornemens voor het komende jaar. Hoe zouden zij in 2017 (nog meer) willen bijdragen aan een betere wereld? Een jaar later stelden we het donateurspanel de vraag of en hoe zij in 2017 een (extra) bijdrage hebben geleverd aan een betere wereld. Zijn de verwachtingen die het panel een jaar eerder gaf uitgekomen?

31 december 2017 - CBF

Deze sectorreflectie is onderdeel van de Impact Challenge, een sectorbreed initiatief om de maatschappelijke impact van de goededoelensector te vergroten en beter zichtbaar te maken. Hierbij is door de initiatiefnemers bewust gekozen voor de term “challenge”. De uitkomsten in deze sectorreflectie laten zien dat we als sector voor een uitdagende opgave staan om het effect van onze inspanningen verder te vergroten en aantoonbaar te maken.

20 november 2017 - PwC

Deze publicatie in het kader van de SDG Booster van PwC wil het geluid rond Sustainable Development Goals (SDG’s) versterken. De SDG’s, die betrekking hebben op de meest urgente problemen in de wereld, zijn ruim twee jaar geleden vastgesteld door de VN. De SDG’s doen niet alleen een beroep op nationale overheden, maar nadrukkelijk ook op de private en publieke sector om bij te dragen aan de realisatie van de doelen.

Deze SDG Booster biedt een inventarisatie, een stand van zaken van hoe verschillende sectoren omgaan met de SDG's, wat goed gaat en wat beter kan.

17 november 2017 - WWAV

Het donateursvertrouwen is de afgelopen maanden stabiel gebleven en staat nog steeds op -7.
Hetzelfde geldt trouwens voor het consumentenvertrouwen, dat op 23 bleef staan.

Er werd in deze editie gevraagd of men goede doelen volgt op sociale media en hoe mensen de uitingen van goede doelen daar waarderen. Ook werd er gevraagd naar controle op goede doelen. Ongeveer de helft van de respondenten denkt wel dat deze controles bestaan, maar is hier niet zeker van.

21 augustus 2017 - Timothy Nahr; Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam

Een kwantitatieve analyse met de gegevens van honderdvijftig Nederlandse ngo’s om het verband tussen verantwoording, prestaties en donaties te onderzoeken. De conclusie: de focus heeft de afgelopen jaren te veel op transparantie gelegen en te weinig op impact.

Nahr won met zijn scriptie in januari 2018 de NAP Thesis Award voor de beste masterscriptie.

3 augustus 2017 - WWAV

Het donateursvertrouwen zit nog steeds in de lift. Weliswaar is de stijging in het tweede kwartaal minder spectaculair dan in de eerste maanden van 2017, maar met een verschuiving van -9 naar -7 komt het nulpunt steeds meer in zicht.

Daarnaast geeft deze NDP-meting informatie over mobiel doneren en over het geefgedrag tijdens de Giro555-actie voor de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen.

19 mei 2017 - WWAV

Het gaat weer de goede kant op met het donateursvertrouwen in Nederland. Dat blijkt uit de meting over het eerste kwartaal van 2017 door het Nederlands Donateurspanel (NDP). Met name jonge gezinnen zijn positiever over goede doelen, waarbij gezondheidsfondsen het beste scoren.

Binnen het donateursvertrouwen telt vooral zwaar dat het geld goed wordt besteed.

20 april 2017 - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR); Brink, G. van den

In Moderne liefdadigheid analyseert de auteur het spel van geven en nemen in menselijke samenlevingen en situeert hij filantropie te midden van andere soorten wederkerigheid. Daarnaast beschrijft hij hoe het in Nederland met filantropie is gesteld. Ten slotte schetst hij een aantal scenario's die voor een eventuele herschikking van publieke en private vormen van geven relevant kunnen zijn

15 februari 2017 - WWAV

In het laatste kwartaal van 2016 is het donateursvertrouwen in Nederland gestegen. Dit komt aan het eind van het jaar uit op -16.

Gedurende 2016 zagen we al vaker dat jongeren een belangrijke doelgroep zijn voor goede doelen. Hun vertrouwen in de sector is groter dan dat van oudere doelgroepen (40+) en zij staan open om op een nieuwe, eigentijdse manier benaderd te worden. Eind 2016 blijkt dat zij verhoudingsgewijs ook meer gedoneerd hebben dan oudere doelgroepen.

11 augustus 2016 - WWAV

Fondsenwervende organisaties hebben nog steeds grote focus op 65-plussers. Jongeren in de leeftijd tot 40 jaar hebben op dit moment echter meer vertrouwen in goede doelen dan mensen ouder dan 40 jaar. Jongeren willen wel op een andere manier betrokken zijn bij goede doelen.

Over de hele breedte genomen steunen Nederlanders  goede doelen het liefst door het geven aan een collectant (59%), door het doen van een eenmalige donatie via bank/giro (41%) en door een product te kopen waarvan een bijdrage naar het goede doel gaat (33%). Hierbij konden respondenten drie antwoordmogelijkheden geven.

10 mei 2016 - WWAV

Het eerste kwartaal van 2016 is, na de lichte daling van december 2015, weer een ietwat positiever kwartaal voor het donateursvertrouwen.

Het onderzoekspanel stelde de donateurs deze meting ook een aantal vragen over het thema nalaten. Een thema waar veel goededoelenorganisaties zich mee bezig houden en waar wij in 2014 ook al vragen over stelden.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.