Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Brabants Landschap

Het behoud, herstel, ontwikkeling en verbinding van natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden.

Dit willen we oplossen

Brabants Landschap wil de aantasting van natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden voorkomen dan wel tegengaan.

Dit is waar we trots op zijn

Brabants Landschap is initiatiefnemer van grote projecten die worden uitgevoerd met als voorbeelden: Van Gogh Nationaal park Edelherten Groene Woud Partridge project in samenwerking met o.a. Belgische, Duitse en Engelse organisaties Out Herlaer Brabants Bodem

Medewerkers
58 fte
Vrijwilligers
5.042
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Het areaal aan natuurgebieden in eigendom en beheer uitbreiden. Bijdragen aan de invulling van het Natuur Netwerk Brabant. Projecten uitvoeren In het kader van Landschapsbeheer; cultuurhistorisch erfgoed beschermen en behouden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 20.175.000

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
4%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. De komende jaren gemiddeld minimaal 150 hectaren verwerven, inrichten en beheren t.b.v. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant.
2. Via communicatie de bekendheid vergroten van onze doelstellingen en activiteiten bij de inwoners van de provincie Noord-Brabant.
3. Restaureren en beheren van cultuur historisch erfgoed.
4. Mensen laten genieten van natuur, landschap en gebouwen door openstelling van gebieden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 19.115.000

Aankoop en beheer
96%
Voorlichting en bewustwording
4%

Zo komen wij aan ons geld

Verwerving en inrichting van gronden ter realisering van het Natuurnetwerk Brabant worden deels gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en deels met eigen middelen. Daarnaast fondsenwerving t.b.v. projecten op gebied van restauratie.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 20.445.000

Subsidies
71%
Verkopen en overig
16%
Particulieren
7%
Loterijen
6%
Bedrijven
0%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 26.287.000

Bestemmingsreserves
77%
Continuïteitsreserve
19%
Bestemmingsfondsen
4%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?