Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Brabantse Milieufederatie

Bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen mens en zijn omgeving, met speciale zorg voor natuur, landschap en milieu in Noord-Brabant.

Dit willen we oplossen

De BMF streeft naar een Brabant waarin we opereren binnen de draagkracht van het ecosysteem. We blijven binnen de grenzen van de herstelcapaciteit en we herstellen waar mogelijk schade uit het verleden. Hiervoor moeten we kringlopen sluiten en hernieuwbaar produceren.

Dit is waar we trots op zijn

De BMF heeft impact in Brabant, bij de transitie naar natuurinclusieve landbouw en duurzame energievoorziening, productie van duurzaam voedsel, herstel van (grond)watersystemen en biodiversiteit, bescherming van natuur en landschap en stimuleren van circulaire oplossingen.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
2
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Bescherming en verbetering van natuur, landschap, leefomgeving en biodiversiteit in Brabant, door positieve ontwikkelingen te steunen en negatieve ontwikkelingen tegen te houden. We willen met concrete oplossingen laten zien hoe het duurzamer kan, samen met onze achterban.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.027.583

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
14%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteunen van het Netwerk Goed Boeren, beïnvloeden van het mest- en stikstof- en (grond)water beleid van de provincie.
2. Herstel van biodiversiteit, landschapselementen en watersystemen, zodat de natuur robuuster en meer klimaatbestendig wordt.
3. Vergroten van het draagvlak voor de energie transitie en versnellen van duurzame initiatieven, met zorgvuldige inpassing in het landschap.
4. Ondersteunen van de achterban met adviezen, trainingen en handreikingen, beleidsbeïnvloeding en werken aan concrete duurzame oplossingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 879.294

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

De BMF ontvangt baten van particulieren, bedrijven, de overheid en (verbonden) organisaties zonder winststreven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.075.358

Subsidies
55%
Organisaties zonder winststreven
41%
Verkopen en overig
3%
Particulieren
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 452.707

Continuïteitsreserve
60%
Overige reserves
18%
Bestemmingsreserves
14%
Bestemmingsfondsen
7%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?