Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


COC Nederland

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Dit willen we oplossen

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Dit is waar we trots op zijn

Artikel 1 van de Grondwet wordt dankzij onze inzet uitgebreid met een expliciet verbod op discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. Verder is wederom een Regenboogstembusakkoord gesloten met politieke partijen voor actief LHBTI-beleid door de Rijksoverheid.

Medewerkers
31 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
LHBTI
Actief in

Sinds 1 januari 2018

Dit willen we bereiken

We streven naar een wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn.

Dit gaven we uit in 2021

€ 8.472.515

Maatschappelijk doel
89%
Beheer en administratie
10%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Versterken van maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen
2. Wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten en kansen.
3. Het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te verbeteren.
4. Versterking van de internationale lhbti+beweging en bevordering van borging bescherming fundamentele rechten in internationale instrumenten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.552.594

Lobby en belangenbehartiging
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Door contributies van leden, donaties, on- en offline fondsenwerving, legaten en subsidies van overheden en particuliere fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 8.881.828

Subsidies
94%
Organisaties zonder winststreven
2%
Particulieren
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.715.395

Continuïteitsreserve
54%
Bestemmingsfondsen
40%
Bestemmingsreserves
6%