Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Leger des Heils Fondsenwerving

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: "God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen"

Dit willen we oplossen

Veel mensen kunnen niet voldoen aan de vaak hoge en ingewikkelde eisen van de Nederlandse samenleving. Er bestaat armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Tegelijkertijd is er vraag naar zingeving, spiritualiteit en verbondenheid. Er staat druk op persoonlijke levens en de planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Onze laagdrempeligheid en doementaliteit. Wij zijn onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Wij zijn in Nederland actief vanuit 405 vestigingen, w.o. hulpverleningslocaties, buurthuiskamers, (kleding)winkels en geloofsgemeenschappen. Wij zijn in 132 landen actief.

Medewerkers
5.230 fte
Vrijwilligers
11.300
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Voor iedereen een dak boven het hoofd, genoeg voedsel, iets te doen hebben en een nieuwe kans bij foute keuzen. Onderlinge betrokkenheid, persoonlijke aandacht en voor wie dit wil een geestelijk thuis. Publieke aandacht voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 551.200.000

Maatschappelijk doel
98%
Werving
1%
Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Bieden van huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, gezondheids- en jeugdzorg en reclassering; ook als de overheid niet alles betaalt.
2. Actief zijn in buurten op de gebieden vrije tijd, zingeving en geloofsorientatie en aangaan/herstellen van relaties.
3. Persoonlijke ontwikkeling van mensen door trainingen op gebied van wonen, leven en werken. Bieden van werk en arbeidsreïntegratieplaatsen.
4. Voeren van publiekscampagnes, deelname aan maatschappelijk debat en medefinanciering van ontwikkelingsprojecten en innovaties duurzaamheid.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 541.500.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
99%
Evangelisatie en zending
1%
Voorlichting en bewustwording
0%

Zo komen wij aan ons geld

De exploitatieomvang van alle activiteiten bedroeg in 2021 € 551,2 miljoen waarvan € 516,2 miljoen via overheids(subsidie)regelingen. Niet gesubsidieerde activiteiten ad € 50,4 miljoen werden gedekt vanuit bijdragen van particulieren, bedrijven, organisaties en opbrengstverkopen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 560.500.000

Subsidies
88%
Verkopen en overig
6%
Particulieren
6%
Organisaties zonder winststreven
0%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 165.800.000

Continuïteitsreserve
55%
Bestemmingsreserves
27%
Bestemmingsfondsen
14%
Overige reserves
3%