print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Limburg

In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur. Voor onze doelen kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=5LYod7imU-4&feature=youtu.be
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Zij wil een oplossing bieden voor het verslechteren van de kwaliteit van woon- en leefmilieu van de mens alsmede de habitat van plant en dier

Dit is waar we trots op zijn

2018 is een visie opgesteld over de gewenste energiemix Limburg waarbij op een goede manier rekening gehouden kan worden met natuur en landschap voor wind- en zonne-energie. Deze wind- en zonnevisie wordt door veel gemeenten en energiecorporaties als ruimtelijk kader gebruikt.

Dit willen we bereiken
1. In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur

2. In 2025 is de veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving

3. In 2050 heeft in Limburg een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie plaats gevonden met behoud van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden
Dit gaven we uit in 2017 € 713.382
  • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
  1. Ruimte en natuur: het realiseren van een goed functionerend netwerk van natuurgebieden door effectieve lobby in tal van ro-projecten
  2. Landbouw (veehouderij): effectieve lobby richting burger en politiek voor een veehouderij die een lust voor haar omgeving is
  3. Energie en klimaat: het ondersteunen van burgers en achterban in hun streven naar energiebesparing en decentrale opwekking van energie
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 713.382
  • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 638.236
  • Particulieren 0%
  • Organisaties zonder winststreven 30%
  • Subsidies 69%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 315.491
  • Bestemmingsreserves 16% Bestemming door het bestuur bepaald.
  • Overige reserves 84% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers 12
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl