Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Limburg

In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur. Voor onze doelen kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=5LYod7imU-4&feature=youtu.be

Dit willen we oplossen

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Zij wil een oplossing bieden voor het verslechteren van de kwaliteit van woon- en leefmilieu van de mens alsmede de habitat van plant en dier

Dit is waar we trots op zijn

2018 is een visie opgesteld over de gewenste energiemix Limburg waarbij op een goede manier rekening gehouden kan worden met natuur en landschap voor wind- en zonne-energie. Deze wind- en zonnevisie wordt door veel gemeenten en energiecorporaties als ruimtelijk kader gebruikt.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
15
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

1 In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur 2 In 2025 is de veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving 3 In 2050 heeft in Limburg een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie plaats gevonden met behoud van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden

Dit gaven we uit in 2020

€ 607.705

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Ruimte en natuur: het realiseren van een goed functionerend netwerk van natuurgebieden door effectieve lobby in tal van ro-projecten
2. Landbouw (veehouderij): effectieve lobby richting burger en politiek voor een veehouderij die een lust voor haar omgeving is
3. Energie en klimaat: het ondersteunen van burgers en achterban in hun streven naar energiebesparing en decentrale opwekking van energie

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 607.705

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

We worden gefinancierd door overheden, loterijorganisaties (via de koepel) en overige organisaties zonder winststreven

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 666.021

Subsidies
65%
Organisaties zonder winststreven
35%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 431.495

Overige reserves
57%
Bestemmingsreserves
43%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?