print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nederlands Cultuurlandschap

Behoud en herstel van het agrarisch cultuurlandschap, met ruimte en respect voor de mensen die daar wonen, werken en recreeren.
Info Sinds 1 januari 2008

Dit willen we oplossen

Het Nederlandse cultuurlandschap is in verval. Overwegend kaal en levenloos. De biodiversiteit is door de ruilverkavelingen, waarbij honderdduizenden kilometers landschapselementen zijn verdwenen, dramatisch achteruit gegaan.

Dit is waar we trots op zijn

Landschapsherstelproject 'de Ooijpolder', bij Nijmegen. Uitgevoerd tussen 2008 en 2012, totale oppervlakte 500 hectare, grootste landschapsherstelproject van Nederland.

Dit willen we bereiken
De VNC beoogt enerzijds een grootscheeps herstel van de traditionele kavelgrenzen en anderzijds de aanleg en het ontwerp van geheel nieuwe elementen in heel Nederland. Een rijk geschakeerd cultuurlandschap zal zorgen dat de biodiversiteit enorm zal toenemen.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.716.280
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Uitvoering diverse landschapsherstelprojecten
 2. Voorlichting, middels het Landschapmuzeum van de VNC
 3. Beleidsmatige beinvloeding
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.560.233
 • Aankoop en beheer 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.814.811
 • Particulieren 9%
 • Bedrijven 27%
 • Loterijen 35%
 • Organisaties zonder winststreven 14%
 • Subsidies 13%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 617.719
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 13 fte
Vrijwilligers 44
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl