print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vogelbescherming Nederland

De bescherming van vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als daarbuiten samen met zoveel mogelijk mensen.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

Vogelbescherming wil bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde probleem van het verlies aan natuur/biodiversiteit met een nadruk op vogels en hun leefgebieden. Daarbij richten wij ons vanuit een mondiaal perspectief vooral op Nederland.

Dit is waar we trots op zijn

Groeiende aandacht voor de noodzaak van een andere natuurvriendelijke landbouw door het realiseren van concrete voorbeelden hoe dat kan samen met boeren. Bijvoorbeeld projecten in Brabant voor de patrijs en in weidevogelgebieden voor grutto's.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar een ecologisch duurzaam gebruik van de leefomgeving zodat er betere omstandigheden ontstaan voor het behoud en herstel van biodiversiteit waarbij onze focus ligt op vogels. Daarbij gaat het om zowel landbouwgebieden, steden en natuurgebieden.
Dit gaven we uit in 2018 € 13.381.989
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Activeren samenleving: het mensen de mogelijkheden bieden zelf bij te dragen aan verbeteringen voor vogels, van tuin tot boerderij.
 2. Met boeren, levensmiddelen industrie en overheden werken aan een duurzame landbouw waar weer ruimte is voor vogels en andere soorten.
 3. Herstel van belangrijke natuurgebieden als de Waddenzee door het leveren van kennis uitvoeren van concrete projecten en voorlichting
 4. Steun aan BirdLife partners bij het uitvoeren van projecten gericht op natuurherstel in combinatie met inkomensgenerende projecten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 10.700.732
 • Voorlichting en bewustwording 27%
 • Overig 73%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 15.884.765
 • Particulieren 61%
 • Bedrijven 3%
 • Loterijen 20%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Subsidies 8%
 • Overig 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 17.610.366
 • Continuïteitsreserve 35% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 43% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 21% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 68 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in 9 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl