Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vogelbescherming Nederland

De bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als daarbuiten samen met zoveel mogelijk mensen.

Dit willen we oplossen

Vogelbescherming wil bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde probleem van het verlies aan natuur/biodiversiteit met een nadruk op vogels en hun leefgebieden. Daarbij richten wij ons vanuit een mondiaal perspectief vooral op Nederland.

Dit is waar we trots op zijn

(Mede) dankzij Vogelbescherming: de start van het Aanvalsplan Grutto door de overheid. De Aanwijzing van een nieuw Natura 2000-gebied in de Noordzee. En het tot norm gaan verheffen van natuurinclusieve bouwen.

Medewerkers
77 fte
Vrijwilligers
621
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een ecologisch duurzaam gebruik van de leefomgeving zodat er betere omstandigheden ontstaan voor het behoud en herstel van biodiversiteit waarbij onze focus ligt op vogels. Daarbij gaat het om landbouwgebieden, steden en natuurgebieden in binnen- en buitenland.

Dit gaven we uit in 2021

€ 18.029.381

Maatschappelijk doel
79%
Werving
11%
Beheer en administratie
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Activeren samenleving: het mensen de mogelijkheden bieden zelf bij te dragen aan verbeteringen voor vogels, van tuin tot boerderij.
2. Met boeren, levensmiddelenindustrie en overheden werken aan een duurzame landbouw waar weer ruimte is voor vogels en andere soorten.
3. Herstel van belangrijke natuurgebieden als de Waddenzee door het leveren van kennis, uitvoeren van concrete projecten en voorlichting.
4. Steun aan BirdLife partners bij het uitvoeren van projecten gericht op natuurherstel in combinatie met inkomen generende projecten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.164.530

Overig
76%
Voorlichting en bewustwording
24%

Zo komen wij aan ons geld

- Contributies en giften van leden; - Nalatenschappen; - Sponsoring en verkoop producten; - Bijdrage Postcode Loterij; - Projectsubsidies van fondsen en overheden (provincies, EU en rijk).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.461.737

Particulieren
65%
Subsidies
14%
Loterijen
11%
Verkopen en overig
4%
Bedrijven
4%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 21.267.256

Bestemmingsreserves
44%
Continuïteitsreserve
35%
Bestemmingsfondsen
21%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?