Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vogelbescherming Nederland

De bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als daarbuiten samen met zoveel mogelijk mensen.

Dit willen we oplossen

Vogelbescherming wil bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde probleem van het verlies aan natuur/biodiversiteit met een nadruk op vogels en hun leefgebieden. Daarbij richten wij ons vanuit een mondiaal perspectief vooral op Nederland.

Dit is waar we trots op zijn

Groeiende aandacht voor de noodzaak van een andere natuurvriendelijke landbouw door het realiseren van concrete voorbeelden hoe dat kan samen met boeren. Bijvoorbeeld projecten in Brabant voor de patrijs en in weidevogelgebieden voor grutto's.

Medewerkers
73 fte
Vrijwilligers
570
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een ecologisch duurzaam gebruik van de leefomgeving zodat er betere omstandigheden ontstaan voor het behoud en herstel van biodiversiteit waarbij onze focus ligt op vogels. Daarbij gaat het om landbouwgebieden, steden en natuurgebieden in binnen- en buitenland.

Dit gaven we uit in 2020

€ 18.348.363

Maatschappelijk doel
82%
Werving
10%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Activeren samenleving: het mensen de mogelijkheden bieden zelf bij te dragen aan verbeteringen voor vogels, van tuin tot boerderij.
2. Met boeren, levensmiddelen industrie en overheden werken aan een duurzame landbouw waar weer ruimte is voor vogels en andere soorten.
3. Herstel van belangrijke natuurgebieden als de Waddenzee door het leveren van kennis, uitvoeren van concrete projecten en voorlichting.
4. Steun aan BirdLife partners bij het uitvoeren van projecten gericht op natuurherstel in combinatie met inkomen generende projecten.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.993.636

Overig
78%
Voorlichting en bewustwording
22%

Zo komen wij aan ons geld

- Contributies en giften van leden; - Nalatenschappen; - Sponsoring en verkoop producten; - Bijdrage Postcode Loterij; - Projectsubsidies van fondsen en overheden (provincies, EU en rijk).

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 21.010.152

Particulieren
55%
Loterijen
30%
Subsidies
9%
Bedrijven
3%
Verkopen en overig
3%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 21.751.584

Bestemmingsreserves
43%
Continuïteitsreserve
31%
Bestemmingsfondsen
26%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?